IKBT Hradec Králové

 

 

Ordinace Zbytovský Centrum duševního zdraví Jeseník

 

 

 

Institut KBT Hradec Králové

 

Centrum duševního zdraví Jeseník
BIOFEEDBACK INSTITUT CESKO-SLOVENSKÝ Biofeedback CDZ
Příjem přihlášek do nové skupiny kurzu pro rok 2016 

 přihláška

Úvod a stručný historický přehled KBT.

Behaviorální terapie je psychoterapeutický směr velmi dynamicky se rozvíjející v posledních třech desetiletích. Ke značnému rozvoji a rozšíření této terapie došlo zejména v západní Evropě a USA. Behaviorálními metodami se daří zvládat řadu psychickým problémů, dobrých terapeutických výsledků se dosahuje zvláště v léčbě fobií, obsedantně kompulzivní poruchy, úzkosti, panické poruchy, sexuálních dysfunkcí, poruch příjmu potravy, event. nedostatečných sociálních dovedností, slibné jsou pokusy s ovlivněním poruch osobnosti.

V posledních dvou desetiletích dochází k rozšiřování behaviorální terapie i o kognitivní postupy (Beck 1983, Salkovskis 1988), čímž se rozšiřuje a prohlubuje pochopení řady dalších psychických problémů a umožňuje jejich léčení pomocí psychoterapie. Sloučením těchto dvou proudů tak vznikl moderní psychoterapeutický směr zvaný kognitivně behaviorální terapie

Před rokem 1989 neměla systematicky prováděná behaviorální terapie v Československu tradici, i když "Kratochvílova dílna" v Kroměříži zprotředkovávala informace a kontakt s různými psychoterapeutickými trendy ve světě, včetně behaviorálních a kognitivních. Stanislav Kratochvíl se svým racionálním a systematickým psychoterapeutickým stylem zasloužil o zaujetí některých svých žáků pro principy behaviorální a později i kognitivní terapie. Rovněž jeho pojetí terapie sexuálních dysfunkcí bylo výrazně behaviorální, což vedlo u řady sexuologů, používajících nácvikové behaviorální metody při zvládání sexuálních dysfunkcí, k systematičtějšímu zájmu o tento druh terapie obecně.

Tato situace přivedla skupinu zájemců o tento druh terapie (z nich zejména K. Durecovou a P. Možného) k uspořádání prvního výcvikového kurzu v KBT v r. 1991 pod odborným vedením britského psychoterapeuta Krishe Natha a za účasti dalších zahraničních lektorů z Velké Británie a Německa. Od prvního kurzu pravidelně spolupracuje jako jeden z odborných garantů a supervizor německý terapeut Arnd Tillmanns (přímý žák J. Wolpeho).

V r. 1991 byla založena Česká společnost kognitivně behaviorální terapie (ČSKBT), která se v témže roce stala členem Evropské asociace behaviorální a kognitivní terapie (EABCT).

Tato odborná společnost si předsevzala šířit znalosti o tomto psychoterapeutickém směru, pořádat odborné semináře a konference a podílet se na výuce a doškolování v KBT. Stala se jedním z odborných garantů výcvikových kurzů v KBT.

V r. 1991 vznikl rovněž Institut kognitivně behaviorální terapie (IKBT), volné sdružení lektorů, zajišťující organizačně i odborně a lektorsky výcvikový postgraduální program v KBT pro psychiatry, psychology a další odborníky.

První výcvikový kurz byl zahájen v říjnu 1991 a první absolventi převzali osvědčení v říjnu 1993. Od r. 1994 byly souběžně organizovány samostatné kurzy v KBT na Slovensku (M.Šlepecký) a dodnes trvá lektorská spolupráce mezi oběma výcviky.

V současné době rozvíjí výcvikovou činnost též samostatný výcvik v KBT prof. J. Praško,CSc. a MUDr. P.Možný.

Úplný nedostatek odborné literatury v češtině (nebo slovenštině) řešili na počátku někteří účastníci kurzů překladem základních titulů zahraničních publikací (nejčastěji P.Možný a M.Šlepecký). V r. 1998 vydávají P.Možný a J.Praško první učebnici KBT v češtině. Od té doby již vychází pravidelně jak odborná literatura překladová, tak originální z pera českých autorů, ponejvíce prof. Praška a spolupracovníků.

.

Webdesign02ha+ha

Copyright © 2013 by Institut KBT Hradec Králové All rights reserved